Степаненко Наталія Олексіївна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

Степаненко

Освіта.

Вищу освіту отримала у Харківському національному економічному університеті (нині Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)  за спеціальністю «Облік і аудит».

У 1999 р. закінчила аспірантуру  Харківського національного економічного університету та захистила кандидатську дисертацію за темою «Внутрішньофірмове планування діяльності підприємств»  по спеціальності 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2004 р.

 Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Викладає дисципліни англійською мовою з 2014 року.

 Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж складає  20 років.

Підвищення кваліфікації

Неодноразово проходила підвищення кваліфікації за різними напрямами англійською мовою

Має сертифікати 

 1. Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Business English),University of Cambridge, July, 2011
 2. Methods of teaching in English, General technologies of working with audiences, May, 2012
 3. Solution of business and educational tasks by using creative techniques, December, 2015
 4. Certificate of advanced training (80 hours) by participation in the II International scientific and practical forum «New econonics», Krakow (Poland) — Kosice (Slovakia), November, 2015
 5. Certificate of advanced training in the Cross-cultural and economic aspects of development of  European integration processes, April, 2016
 6. EU Business School Certificate of Attendance the course in Contemporary Methods of teaching and Innovation in Business Education, May,2016
 7. Internship «Innovation Methods of organizing interactive lectures in English», Simon Kuznets Kharkiv national university of economics, May, 2016
 8. Certificate of participation in II International Summer School «Economic Aspects of Climate Change», created by Conrad Adenauer Stiftung, August, 2016
 9. Teaching Knowledge Test (TKT) Modul 1 – Language and background to language learning and teaching, University of Cambridge, 2018
 10. Teaching Knowledge Test (TKT) Modul 2 – Lesson planning and use of resources for language teaching, University of Cambridge, 2018
 11. Teaching Knowledge Test (TKT) Modul 3 – Managing the teaching and learning process, University of Cambridge, 2018
 12. Certificate in English Language Teaching – Secondary (CELT-S), University of Cambridge, 2019
 13. Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage), University of Cambridge, 2019

 

Викладає дисципліни:

 • Economic Theory
 • Macro- and Microeconomics
 • Microeconomics
 • Економічна теорія
 • Макро- та мікроекономіка

Сфера наукових інтересів:

 • добробут населення на сучасному етапі розвитку суспільства
 • перспективи залучення України до євроїнтеграційних процесів
 • євроінтеграція як незмінний зовнішньополітичний пріоритет України

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

автор більш ніж 40 наукових праць та понад 20 навчально-методичних праць, з них- 2 монографії (у співавторстві) та 4-х навчальних посібників (3-х з них — у співавторстві).

https://orcid.org/0000-0003-4643-1677

Останні наукові праці: 

 1. Степаненко Н.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка добробуту» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с.
 2. Степаненко Н.О. , Степаненко В.О. Умови розвитку туристичного бізнесу в Україні // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – С. 47-53.
 3. Stepanenko N, Chmelova K, Evaluation of the intellectual capital of the country // Приднепровский научный вестник: Научный журнал.- №1 (123) , 2012. – с. 86-90.
 4. Степаненко Н.О. , Степаненко В.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка добробуту» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с. (Укр.мов.)
 5. Мікроекономіка. Навчальний посібник до самостійного вивчення дисципліни. Попов О.Є., ОтенкоВ. І., КолесніченкоІ.М, Литвиненко А.В., Ус Т.В.
 6. Степаненко Н.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне оцінювання» для студентів спеціальності 8.03050101 “Економічна теорія” денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 46 с. (Укр.мов.)
 1. Степаненко Н.О. , Степаненко В.О. Навчальний посібник до самостійного вивчення дисципліни «Економіка добробуту». Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 156 с. (Укр.мов.)
 2. Попов О.Є., Степаненко Н.О. , Степаненко В.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання. Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 54 с. (Укр.мов.)
 3. Степаненко Н.О. , Степаненко В.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання. Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 64 с. (Укр.мов.)
 4. О. М.Кліменко, В.О.Степаненко, Н.О.Степаненко Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільства. Бізнес Інформ. – 2015. – №4. – C. 17–21.
 5. Stepanenko N. The role of intellectual capital in the company’s innovative activity // Теорія та практика економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics» — К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 141 с. – с. 125-126
 6. Stepanenko N. Perspectives of Ukraine’s involvement in the integration processes // Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processes – 2016: materials of international scientific and practical seminar (Kosice, 4-8 April 2016).:K.: Executive typography «Azbuka», 2016. – 103p. – p.90-92
 7. М.А. Мащенко, В. О. Степаненко, Н.О. Степаненко. Робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання. Вид. ХНЕУ, 2016. – 64 с. (Укр.мов.)
 8. Степаненко Н. О., Литвиненко А.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності економічного розвитку// Проблеми соціально — економічного розвитку підприємств: Тези доповідей XI міжнародної науково- практичної конференції (26-28 листопада 2018 р., Харків). – Х.: ТОВ «Планета-Прінт» С. 126-127. (20.11.2018) (0,12/0,06 ум. др. арк. власного внеску)
 9. Степаненко Н. О., Пономаренко О.О. Необхідність подолання тіньової економіки України в умовах Євроінтеграції // «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Харків, 30-31 травня 2019 року. – C.159-160
 10. Степаненко Н. О. Вплив євроіінтеграціїйних процесів на розвиток туризму в Україні // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 362.
 11. . Кліменко О.М., Степаненко Н. О. Інституційні засоби покращення інвестиційної привабливості України // Електронне видання «Ефективна економіка». – 2019. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6984
 12. Теоретико-методологічні засади формуванн національно-економічної системи в умовах інтеграції у світове господарство [Електронний ресурс]: монографія / М.С. Бріль, О.М. Кліменко, М.А. Мащенко, І.В. Півавар та ін.: за заг. ред. канд. екон. наук, доцента М.С. Бріля. – Харків.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 208с.
 13.  Кліменко О.М., Степаненко Н. О. Сучасні тенденції руху України до Європейського Союзу //  ВІСНИК економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей) – 2019. – №68. – с. 65-75

 

Stepanenko N. O., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic theory and policy department (Simon Kuznets Kharkiv National University Of Economics, KhNUE)

Education.

       She received her higher education at Kharkiv National Economic University (now Simon Kuznets Kharkiv National University Of Economics), speciality “Accounting and Auditing”.

In 1999 she graduated from the Kharkiv National Economic University and defended her Ph.D. thesis on the topic “Internal planning of enterprise activity”, specialty 08.06.02 “Entrepreneurship, management and marketing”.

She has been teaching economic subjects in English since 2014.

        Provides guidance on the completion of diploma, coursework and student research.

       The total scientific-pedagogical experience is 20 years.

 

Advanced training

She has repeatedly undergone advanced training in various areas of English

Has certificates 

 

Teaches subjects:

 • Economic Theory
 • Macro- and Microeconomics
 • Microeconomics
 • Економічна теорія
 • Макро- та мікроекономіка

Scientific interests:

 • welfare in modern society
 • prospects for Ukraine’s involvement in European integration processes
 • European integration as a permanent foreign policy priority of Ukraine

 

MAIN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS

She is an author of more than 40 scientific works and more than 20 educational-methodical works, of which — 2 monographs (in co-authorship) and 4 manuals (3 of them — in co-authorship).


0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: