Марина Анатоліївна Мащенко – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Марина Анатоліївна Мащенко

 У 2000 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія», диплом з відзнакою.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності праці засобами матеріальної мотивації персоналу».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

Мащенко М.А. пройшла у 2012 році підвищення кваліфікації при Міжрегіональному інституті підвищення кваліфікації ХНЕУ за напрямом “Розробка тренінгу як організаційної форми навчання і практичної підготовки студентів”. З 1 жовтня 2016 до 1 червня 2017 проходить підвищення кваліфікації за напрямом «Технологія створення електронних видань». За останній час пройшла підвищення кваліфікації без відриву від виробництва у Вищій соціально-економічній школі в Пшеворську (Польща), отримавши відповідний сертифікат.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні основи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту».

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Макро- та мікроекономіка
 5. Економічна теорія
 6. Соціальна економіка

Проводить тренінги:

 1. Аналіз та прогнозування економіки України
 2. Економічна безпека

Здійснює керівництво курсових робіт, дипломних робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний педагогічний стаж складає 17 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Проблеми інвайронментальної економіки
 2. Теоретико-методологічні засади забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств
 3. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці

Мащенко М.А. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

ORCID: 0000-0002-8863-6040 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=olm8hGsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 100 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій,  7 навчальних посібників, 40 статей у закордонних та фахових виданнях України. Бере участь в міжнародних наукових конференціях.

Посилання на статті:

Government guidance on the promotion environmental enterprise security /Olena Dykan, Volodymyr Nakonechny, Maryna Mashchenko, Olena Klimenko and Ganna Obruch // SHS Web of Conferences. – Volume 67 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06013.pdf

Optimization of expenditures on environmental actions in ukraine / M. A. Mashchenko, O. M.Klimenko, O. V. Dykan // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 5/5(37). – С. 25–30. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/113218

Основні наукові праці:

 1. Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні: монографія / Г.В. Назарова, М.А. Мащенко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232с.
 2. Мащенко М.А. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с.
 3. Мащенко М.А. Механізм розробки та реалізації пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Теоретико-методологічні засади формування національної економічної системи в умовах інтеграції у світове господарство: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. М.С. Бріля. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 163-214.
 4. Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як механізм забезпечення інвайронментальної безпеки соціально-економічних систем. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 560-571.
 5. Мащенко М.А. Інвайронментальна безпека промислового підприємства в умовах структурних перетворень. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 44-51.
 6. Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту: монографія. – Харків: Видавництво «Лідер», 2019. – 296 с.
 7. Мащенко М.А. Удосконалення системи заробітної плати в сучасній економіці / М.А. Мащенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. С. 40-46.
 8. Мащенко М.А. Оценка эффективности труда персонала в современных условиях / М.А. Мащенко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: экономические науки. – 2012. – №1(113). – С. 105 – 109.
 9. Гапоненко О.Є. Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промислового підприємства / Гапоненко О.Є., Мащенко М.А. // “Бизнес-информ” №2. –2012. – С. 150 – 154.
 10. Мащенко М.А. Формування мотиваційного механізму на підприємстві / М.А. Мащенко // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Выпуск 102, Киев «Техніка» 2012. – С. 365-369.
 11. Мащенко М.А. Механізм розподілу чистого прибутку на споживану та капіталізовану складові / М.А. Мащенко //  Інноваційна економіка.  №5.– 2012. – С. 265-268.
 12. Мащенко М.А. Державне регулювання соціального захисту населення / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Інноваційна економіка. №2.–2013. – С. 156-162.
 13. Мащенко М.А. Управління економічною безпекою регіону на основі swot-аналізу. Інноваційна економіка.  2016. №3-4. С.80-84.
 14. Мащенко М.А., Пономаренко О.О. Оцінка рівня ефективності найманої праці на макро- та мікроекономічному рівнях. Бізнес Інформ. 2016. №10. С. 51-56.
 15. Mashchenko M., Klimenko O., Dykan O. Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2017. № 5/5(37). С. 25-30
 16. (Мащенко М.А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «інвайронментальна безпека». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №60. С. 49-55.
 17. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 47-53.
 18. Мащенко М.А., Кліменко О.М. Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України. Бизнес-информ. № 3. 2018. С. 190-195.
 19. Мащенко М.А., Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки. Інноваційна економіка. 2018. №3-4. С. 80-86.
 20. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки. Управління розвитком. 2018. №2 (192). С. 64-68.
 21. Мащенко М.А. Процес управління інвайронментальною безпекою підприємства. Управління розвитком. 2018. №3(16). С. 18-22.
 22. Мащенко М.А. Роль підприємства в екологічній модернізації національної економічної системи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №63. С. 46-53.
 23. Мащенко М.А. Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем. Бізнес Інформ. 2018. №10. С. 8-12.
 24. Мащенко М.А. Аналіз підходів оцінювання інвайронментальної безпеки підприємств. Економіка розвитку. 2018. №4(17). С. 13-19.
 25. Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №3(40). С. 132-140.
 26. Мащенко М.А. Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки. Економіка та держава. 2018. №12. С. 16-20.
 27. Мащенко М.А. Формування механізму забезпечення інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64. С. 165-171.
 28. Мащенко М.А. Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства як запорука інвайронментальної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/65.pdf (дата звернення: 30.11.2018).
 29. Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як умова забезпечення інвайронментальної безпеки. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/83.pdf (дата звернення: 30.12.2018).
 30. Мащенко М.А. Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки. Агросвіт. 2018. №24. С. 31-35.
 31. Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2018. №7-8. С. 86-90.
 32. Мащенко М.А. Стратегія управління інвайронментальною безпекою підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №4(41). С. 114-120.
 33. Мащенко М.А. Сутність та необхідність регулювання інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Економічний дискурс. 2018. №4. С. 90-97.
 34. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Marginalism as the basis of economic behavior. Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/64.pdf (Особистий внесок автора: обгрунтовано застосування маржинального підходу до дослідження і оптимізації витрат фірми) (дата звернення: 28.02.2019).
 35. Мащенко М.А., Бріль М.С. Аналіз динаміки показників рівня життя населення України. Проблеми соціально — економічного розвитку підприємств: тези доповідей XI міжнародної науково- практичної конференції (26-28 листопада 2018 р., м. Харків). Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2018. С. 47-49. (Особистий внесок автора: обґрунтовано соціальну та економічну складову інвайронментальної безпеки).
 36. Мащенко М.А. Організаційно-економічна модель державно-приватного партнерства у забезпеченні інвайронментальної безпеки. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 234-237.
 37. Мащенко М.А. Оцінка соціально-економічної ефективності щодо забезпечення інвайронментальної безпеки. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (9 березня 2019 р., м. Полтава): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 7.
 38. Мащенко М.А. Елементи механізму забезпечення інвайронментальної безпеки держави. Научная мысль информационного века – 2019: материалы XV Международной научно-практической конференции. м. Перемишль, 7-15 березня 2019 р. С. 33-35.
 39. Мащенко М.А. Екологічний менеджмент як засіб управління інвайронментальною безпекою. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XХХIХ Міжнародній науково-практичній конференції (27 лютого 2019 р., Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15518781057241.pdf (дата звернення: 30.02.2019).

Основні навчально-методичні праці:

 1. Макроекономіка: навчальний посібник/ За г. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
 2. Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.
 3. Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна безпека» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с.
 4. Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвайронментальна економіка» для студ. спец. 8.03050101 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.
 5. Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 64с.
 6. Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення комплексного фахового тренінгу «Економічна безпека регіону» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60 с.
 7. Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна економіка» для студ. напряму підготовки 030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60с.
 8. Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для  студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм» усіх форм навчання / М.А. Мащенко, О.О. Пономаренко. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 96 с.
 10. Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення тренінгу “Аналіз та прогнозування економіки України ” для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.Є. Ревуцька. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с.
 11. Мащенко М.А. Тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М.А. Мащенко, І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 108 с.
 12. Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.
 13. Макро і мікроекономіка: робоча програма для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня / укл. М. А. Мащенко, Степаненко Н. О., Черкашина Т.С. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 65 с.
 14. Мащенко М.А. Макроекономічний аналіз. Навчальний посібник для студентів спеціальності  051 «Економіка»  першого (бакалаврського) рівня навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко, Н.І. Шифріна. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 240 с.
 15. Макроекономіка. Мультимедійний навчальний посібник. Електроне видання. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 705 с.

Maryna Mashchenko — D.Sc.(Economics), Associate Professor, Head of Department of Economic Theory and Economic Policy, S. Kuznets Kharkiv National University

In 2000 she received an Honors degree in Economic Theory from Kharkiv State Economic University.

In 2010 she graduated from postgraduate study, successfully defended Ph.D thesis «Increasing the Efficiency of Work by Means of Material Motivation of Staff».

In 2012 she became Associate Professor at the Political Economy Department.

In 2012 she passed the advanced course “Development of a Training as an Organizational form of Studying for Students’ Practical Experience” at the Interregional Institute for Advanced Training at KNEU. During October 1, 2016 — June 1, 2017 she passed advanced training in the field of Electronic Publishing Technology.

Recently, she finished and was certified at in-service training at the Higher Socio-Economic School in Przeworsk, Poland.

In 2019, she graduated doctoral program and defended Dr. of Sc. thesis  «Theoretical and Methodological Bases for Ensuring the In-line Safety of Industrial Enterprises of Railway Transport».

Subjects:

 • Political Economy
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Macro and Microeconomics
 • Economic Theory
 • Social Economy

Trainings:

 • Analysis and Forecasting of the Ukrainian Economy
 • Economic Security
 • Scientific Interests:
 • Problems of Environmental Economy
 • Theoretical and Methodological Principles of Ensuring Environmental Security of Industrial Enterprises
 • Socio-economic Principles of Wage Efficiency

Identifiers in scientometric databases:

 ORCID: 0000-0002-8863-6040

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=olm8hGsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Link to article:

Government guidance on the promotion environmental enterprise security /Olena Dykan, Volodymyr Nakonechny, Maryna Mashchenko, Olena Klimenko and Ganna Obruch // SHS Web of Conferences. – Volume 67 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06013.pdf

Optimization of expenditures on environmental actions in ukraine / M. A. Mashchenko, O. M.Klimenko, O. V. Dykan // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 5/5(37). – С. 25–30. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/113218

MAIN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Author has more than 100 scientific and methodological publications, including seven monographs, seven textbooks, 40 articles in international and professional publications of Ukraine. She participates in international scientific conferences.

Основні наукові праці:

Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні: монографія / Г.В. Назарова, М.А. Мащенко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232с.

Мащенко М.А. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с. 

Мащенко М.А. Механізм розробки та реалізації пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Теоретико-методологічні засади формування національної економічної системи в умовах інтеграції у світове господарство: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. М.С. Бріля. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 163-214.

Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як механізм забезпечення інвайронментальної безпеки соціально-економічних систем. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 560-571.

Мащенко М.А. Інвайронментальна безпека промислового підприємства в умовах структурних перетворень. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 44-51.

Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту: монографія. – Харків: Видавництво «Лідер», 2019. – 296 с.

Мащенко М.А. Удосконалення системи заробітної плати в сучасній економіці / М.А. Мащенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. С. 40-46.

Мащенко М.А. Оценка эффективности труда персонала в современных условиях / М.А. Мащенко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: экономические науки. – 2012. – №1(113). – С. 105 – 109.

Гапоненко О.Є. Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промислового підприємства / Гапоненко О.Є., Мащенко М.А. // “Бизнес-информ” №2. –2012. – С. 150 – 154.

Мащенко М.А. Формування мотиваційного механізму на підприємстві / М.А. Мащенко // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Выпуск 102, Киев «Техніка» 2012. – С. 365-369.

Мащенко М.А. Механізм розподілу чистого прибутку на споживану та капіталізовану складові / М.А. Мащенко //  Інноваційна економіка.  №5.– 2012. – С. 265-268.

Мащенко М.А. Державне регулювання соціального захисту населення / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Інноваційна економіка. №2.–2013. – С. 156-162.

Мащенко М.А. Управління економічною безпекою регіону на основі swot-аналізу. Інноваційна економіка.  2016. №3-4. С.80-84.

Мащенко М.А., Пономаренко О.О. Оцінка рівня ефективності найманої праці на макро- та мікроекономічному рівнях. Бізнес Інформ. 2016. №10. С. 51-56.

Mashchenko M., Klimenko O., Dykan O. Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2017. № 5/5(37). С. 25-30

(Мащенко М.А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «інвайронментальна безпека». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №60. С. 49-55.

Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 47-53.

Мащенко М.А., Кліменко О.М. Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України. Бизнес-информ. № 3. 2018. С. 190-195.

Мащенко М.А., Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки. Інноваційна економіка. 2018. №3-4. С. 80-86.

Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки. Управління розвитком. 2018. №2 (192). С. 64-68.

Мащенко М.А. Процес управління інвайронментальною безпекою підприємства. Управління розвитком. 2018. №3(16). С. 18-22.

Мащенко М.А. Роль підприємства в екологічній модернізації національної економічної системи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №63. С. 46-53.

Мащенко М.А. Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем. Бізнес Інформ. 2018. №10. С. 8-12.

Мащенко М.А. Аналіз підходів оцінювання інвайронментальної безпеки підприємств. Економіка розвитку. 2018. №4(17). С. 13-19.

Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №3(40). С. 132-140.

Мащенко М.А. Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки. Економіка та держава. 2018. №12. С. 16-20.

Мащенко М.А. Формування механізму забезпечення інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64. С. 165-171.

Мащенко М.А. Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства як запорука інвайронментальної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/65.pdf (дата звернення: 30.11.2018).

Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як умова забезпечення інвайронментальної безпеки. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/83.pdf (дата звернення: 30.12.2018).

Мащенко М.А. Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки. Агросвіт. 2018. №24. С. 31-35.

Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2018. №7-8. С. 86-90.

Мащенко М.А. Стратегія управління інвайронментальною безпекою підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №4(41). С. 114-120.

Мащенко М.А. Сутність та необхідність регулювання інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Економічний дискурс. 2018. №4. С. 90-97.

Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Marginalism as the basis of economic behavior. Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/64.pdf (Особистий внесок автора: обгрунтовано застосування маржинального підходу до дослідження і оптимізації витрат фірми) (дата звернення: 28.02.2019).

Мащенко М.А., Бріль М.С. Аналіз динаміки показників рівня життя населення України. Проблеми соціально — економічного розвитку підприємств: тези доповідей XI міжнародної науково- практичної конференції (26-28 листопада 2018 р., м. Харків). Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2018. С. 47-49. (Особистий внесок автора: обґрунтовано соціальну та економічну складову інвайронментальної безпеки). 

Мащенко М.А. Організаційно-економічна модель державно-приватного партнерства у забезпеченні інвайронментальної безпеки. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 234-237.

Мащенко М.А. Оцінка соціально-економічної ефективності щодо забезпечення інвайронментальної безпеки. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (9 березня 2019 р., м. Полтава): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 7.

Мащенко М.А. Елементи механізму забезпечення інвайронментальної безпеки держави. Научная мысль информационного века – 2019: материалы XV Международной научно-практической конференции. м. Перемишль, 7-15 березня 2019 р. С. 33-35.

Мащенко М.А. Екологічний менеджмент як засіб управління інвайронментальною безпекою. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XХХIХ Міжнародній науково-практичній конференції (27 лютого 2019 р., Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15518781057241.pdf (дата звернення: 30.02.2019).

Основні навчально-методичні праці:

Макроекономіка: навчальний посібник/ За г. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.

Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.

Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна безпека» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с.

Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвайронментальна економіка» для студ. спец. 8.03050101 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.

Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 64с.

Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення комплексного фахового тренінгу «Економічна безпека регіону» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60 с.

Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна економіка» для студ. напряму підготовки 030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60с.

Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для  студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм» усіх форм навчання / М.А. Мащенко, О.О. Пономаренко. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 96 с.

Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення тренінгу “Аналіз та прогнозування економіки України ” для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.Є. Ревуцька. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с.

Мащенко М.А. Тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М.А. Мащенко, І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 108 с.

Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.

Макро і мікроекономіка: робоча програма для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня / укл. М. А. Мащенко, Степаненко Н. О., Черкашина Т.С. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 65 с.

Мащенко М.А. Макроекономічний аналіз. Навчальний посібник для студентів спеціальності  051 «Економіка»  першого (бакалаврського) рівня навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко, Н.І. Шифріна. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 240 с.

Макроекономіка. Мультимедійний навчальний посібник. Електроне видання. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 705 с.

Рубрики: Викладачі

1 комментарий

Колесниченко Ирина Михайловна · 08.11.2016 в 11:05

Марина Анатольевна, я горжусь тем, что работаю рядом с вами на одной кафедре. Вы действительно очень трудолюбивый и требовательный (прежде всего к себе) человек. Поэтому принимаюсь за оформление Информлистка о себе.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: