Марина Анатоліївна Мащенко – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Марина Анатоліївна Мащенко

 У 2000 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія», диплом з відзнакою.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності праці засобами матеріальної мотивації персоналу».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

Мащенко М.А. пройшла у 2012 році підвищення кваліфікації при Міжрегіональному інституті підвищення кваліфікації ХНЕУ за напрямом “Розробка тренінгу як організаційної форми навчання і практичної підготовки студентів”. З 1 жовтня 2016 до 1 червня 2017 проходить підвищення кваліфікації за напрямом «Технологія створення електронних видань». За останній час пройшла підвищення кваліфікації без відриву від виробництва у Вищій соціально-економічній школі в Пшеворську (Польща), отримавши відповідний сертифікат.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні основи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту».

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Макро- та мікроекономіка
 5. Економічна теорія
 6. Соціальна економіка

Проводить тренінги:

 1. Аналіз та прогнозування економіки України
 2. Економічна безпека

Здійснює керівництво курсових робіт, дипломних робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний педагогічний стаж складає 17 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Проблеми інвайронментальної економіки
 2. Теоретико-методологічні засади забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств
 3. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці

Мащенко М.А. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

ORCID: 0000-0002-8863-6040 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=olm8hGsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 100 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій,  7 навчальних посібників, 40 статей у закордонних та фахових виданнях України. Бере участь в міжнародних наукових конференціях.

Посилання на статті:

Government guidance on the promotion environmental enterprise security /Olena Dykan, Volodymyr Nakonechny, Maryna Mashchenko, Olena Klimenko and Ganna Obruch // SHS Web of Conferences. – Volume 67 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06013.pdf

Optimization of expenditures on environmental actions in ukraine / M. A. Mashchenko, O. M.Klimenko, O. V. Dykan // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 5/5(37). – С. 25–30. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/113218

Основні наукові праці:

 1. Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні: монографія / Г.В. Назарова, М.А. Мащенко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232с.Мащенко М.А. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с.Мащенко М.А. Механізм розробки та реалізації пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Теоретико-методологічні засади формування національної економічної системи в умовах інтеграції у світове господарство: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. М.С. Бріля. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 163-214.Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як механізм забезпечення інвайронментальної безпеки соціально-економічних систем. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 560-571.

  Мащенко М.А. Інвайронментальна безпека промислового підприємства в умовах структурних перетворень. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 44-51.

  Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту: монографія. – Харків: Видавництво «Лідер», 2019. – 296 с.

  Мащенко М.А. Удосконалення системи заробітної плати в сучасній економіці / М.А. Мащенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. С. 40-46.

  Мащенко М.А. Оценка эффективности труда персонала в современных условиях / М.А. Мащенко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: экономические науки. – 2012. – №1(113). – С. 105 – 109.

  Гапоненко О.Є. Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промислового підприємства / Гапоненко О.Є., Мащенко М.А. // “Бизнес-информ” №2. –2012. – С. 150 – 154.

  Мащенко М.А. Формування мотиваційного механізму на підприємстві / М.А. Мащенко // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Выпуск 102, Киев «Техніка» 2012. – С. 365-369.

  Мащенко М.А. Механізм розподілу чистого прибутку на споживану та капіталізовану складові / М.А. Мащенко //  Інноваційна економіка.  №5.– 2012. – С. 265-268.

  Мащенко М.А. Державне регулювання соціального захисту населення / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Інноваційна економіка. №2.–2013. – С. 156-162.

  Мащенко М.А. Управління економічною безпекою регіону на основі swot-аналізу. Інноваційна економіка.  2016. №3-4. С.80-84.

  Мащенко М.А., Пономаренко О.О. Оцінка рівня ефективності найманої праці на макро- та мікроекономічному рівнях. Бізнес Інформ. 2016. №10. С. 51-56.

  Mashchenko M., Klimenko O., Dykan O. Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2017. № 5/5(37). С. 25-30

  (Мащенко М.А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «інвайронментальна безпека». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №60. С. 49-55.

  Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 47-53.

  Мащенко М.А., Кліменко О.М. Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України. Бизнес-информ. № 3. 2018. С. 190-195.

  Мащенко М.А., Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки. Інноваційна економіка. 2018. №3-4. С. 80-86.

  Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки. Управління розвитком. 2018. №2 (192). С. 64-68.

  Мащенко М.А. Процес управління інвайронментальною безпекою підприємства. Управління розвитком. 2018. №3(16). С. 18-22.

  Мащенко М.А. Роль підприємства в екологічній модернізації національної економічної системи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №63. С. 46-53.

  Мащенко М.А. Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем. Бізнес Інформ. 2018. №10. С. 8-12.

  Мащенко М.А. Аналіз підходів оцінювання інвайронментальної безпеки підприємств. Економіка розвитку. 2018. №4(17). С. 13-19.

  Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №3(40). С. 132-140.

  Мащенко М.А. Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки. Економіка та держава. 2018. №12. С. 16-20.

  Мащенко М.А. Формування механізму забезпечення інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64. С. 165-171.

  Мащенко М.А. Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства як запорука інвайронментальної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/65.pdf (дата звернення: 30.11.2018).

  Мащенко М.А. Державно-приватне партнерство як умова забезпечення інвайронментальної безпеки. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/83.pdf (дата звернення: 30.12.2018).

  Мащенко М.А. Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки. Агросвіт. 2018. №24. С. 31-35.

  Мащенко М.А. Забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2018. №7-8. С. 86-90.

  Мащенко М.А. Стратегія управління інвайронментальною безпекою підприємства. Сталий розвиток економіки. 2018. №4(41). С. 114-120.

  Мащенко М.А. Сутність та необхідність регулювання інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Економічний дискурс. 2018. №4. С. 90-97.

  Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Marginalism as the basis of economic behavior. Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/64.pdf (Особистий внесок автора: обгрунтовано застосування маржинального підходу до дослідження і оптимізації витрат фірми) (дата звернення: 28.02.2019).

  Мащенко М.А., Бріль М.С. Аналіз динаміки показників рівня життя населення України. Проблеми соціально — економічного розвитку підприємств: тези доповідей XI міжнародної науково- практичної конференції (26-28 листопада 2018 р., м. Харків). Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2018. С. 47-49. (Особистий внесок автора: обґрунтовано соціальну та економічну складову інвайронментальної безпеки).

  Мащенко М.А. Організаційно-економічна модель державно-приватного партнерства у забезпеченні інвайронментальної безпеки. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 234-237.

  Мащенко М.А. Оцінка соціально-економічної ефективності щодо забезпечення інвайронментальної безпеки. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (9 березня 2019 р., м. Полтава): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 7.

  Мащенко М.А. Елементи механізму забезпечення інвайронментальної безпеки держави. Научная мысль информационного века – 2019: материалы XV Международной научно-практической конференции. м. Перемишль, 7-15 березня 2019 р. С. 33-35.

  Мащенко М.А. Екологічний менеджмент як засіб управління інвайронментальною безпекою. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XХХIХ Міжнародній науково-практичній конференції (27 лютого 2019 р., Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15518781057241.pdf (дата звернення: 30.02.2019).

   

  Основні навчально-методичні праці:

  Макроекономіка: навчальний посібник/ За г. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.

  Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.

  Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна безпека» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с.

  Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвайронментальна економіка» для студ. спец. 8.03050101 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.

  Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 64с.

  Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення комплексного фахового тренінгу «Економічна безпека регіону» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60 с.

  Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна економіка» для студ. напряму підготовки 030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60с.

  Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.

  Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для  студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм» усіх форм навчання / М.А. Мащенко, О.О. Пономаренко. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 96 с.

  Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення тренінгу “Аналіз та прогнозування економіки України ” для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.Є. Ревуцька. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с.

  Мащенко М.А. Тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М.А. Мащенко, І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 108 с.

  Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.

  Макро і мікроекономіка: робоча програма для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня / укл. М. А. Мащенко, Степаненко Н. О., Черкашина Т.С. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 65 с.

  Мащенко М.А. Макроекономічний аналіз. Навчальний посібник для студентів спеціальності  051 «Економіка»  першого (бакалаврського) рівня навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко, Н.І. Шифріна. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 240 с.

  Макроекономіка. Мультимедійний навчальний посібник. Електроне видання. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 705 с.

Рубрики: Викладачі

1 комментарий

Колесниченко Ирина Михайловна · 08.11.2016 в 11:05

Марина Анатольевна, я горжусь тем, что работаю рядом с вами на одной кафедре. Вы действительно очень трудолюбивый и требовательный (прежде всего к себе) человек. Поэтому принимаюсь за оформление Информлистка о себе.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: