Марина Анатоліївна Мащенко

Марина Анатоліївна Мащенко – к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

 У 2001 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія», диплом з відзнакою.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності праці засобами матеріальної мотивації персоналу».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

Мащенко М.А. пройшла у 2012 році підвищення кваліфікації при Міжрегіональному інституті підвищення кваліфікації ХНЕУ за напрямом “Розробка тренінгу як організаційної форми навчання і практичної підготовки студентів”. З 1 жовтня 2016 до 1 червня 2017 проходить підвищення кваліфікації за напрямом «Технологія створення електронних видань».

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Макро- та мікроекономіка
 5. Економічна теорія
 6. Соціальна економіка

Проводить тренінги:

 1. Аналіз та прогнозування економіки України
 2. Економічна безпека

Здійснює керівництво курсових робіт, дипломних робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний педагогічний стаж складає 13 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Проблеми інвайронментальної економіки
 2. Управління економічною безпекою
 3. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці

Мащенко М.А. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Мащенко М.А. має більш, ніж 50 праць (2 монографії, наукові статті, тези доповіді, навчальні посібники, робочі програми та ін.).

Основні наукові праці:

 1. Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні: монографія / Г.В. Назарова, М.А. Мащенко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232с.
 2. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с.
 3. Мащенко М.А. Удосконалення системи заробітної плати в сучасній економіці / М.А. Мащенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. С. 40-46.
 4. Мащенко М.А. Оценка эффективности труда персонала в современных условиях / М.А. Мащенко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: экономические науки. – 2012. – №1(113). – С. 105 – 109.
 5. Гапоненко О.Є. Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промислового підприємства / Гапоненко О.Є., Мащенко М.А. // “Бизнес-информ” №2. –2012. – С. 150 – 154.
 6. Мащенко М.А. Формування мотиваційного механізму на підприємстві / М.А. Мащенко // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Выпуск 102, Киев «Техніка» 2012. – С. 365-369.
 7. Мащенко М.А. Механізм розподілу чистого прибутку на споживану та капіталізовану складові / М.А. Мащенко //  Інноваційна економіка.  №5.– 2012. – С. 265-268.
 8. Мащенко М.А. Державне регулювання соціального захисту населення / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Інноваційна економіка. №2.–2013. – С. 156-162.
 9. Кліменко О.М. Розвиток соціального партнерства на сучасному етапі в Україні / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Мат. Міжнарод. наук.-практич. конф. 23-24 жовтня 2013. – С. 147-151.
 10. Кліменко О.М Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, власті та суспільства / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Бизнес-информ” 2013. – С.51-56.
 11. Бріль М.С., Мащенко М.А. Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки. Інноваційна економіка.  №6.– 2014. –               С. 318-325.
 12. Мащенко М.А. Управління економічною безпекою регіону на основі swot-аналізу. Інноваційна економіка.  №3–4.– 2016. – С.80-84.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Макроекономіка: навчальний посібник/ За г. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
 2. Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.
 3. Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна безпека» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с.
 4. Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвайронментальна економіка» для студ. спец. 8.03050101 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.
 5. Мащенко М.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Мащенко М.А. Пивавар І.В. // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 64с.
 6. Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення комплексного фахового тренінгу «Економічна безпека регіону» для студентів спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.М. Кліменко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60 с.
 7. Кліменко О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна економіка» для студ. напряму підготовки 030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 60с.
 8. Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для  студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм» усіх форм навчання / М.А. Мащенко, О.О. Пономаренко. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 96 с.
 10. Мащенко М.А. Методичні рекомендації до проведення тренінгу “Аналіз та прогнозування економіки України ” для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» денної форми навчання / М.А. Мащенко, О.Є. Ревуцька. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с.
 11. Мащенко М.А. Тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М.А. Мащенко, І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 108 с.

  Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.

Рубрики: Викладачі

1 комментарий

Колесниченко Ирина Михайловна · 08.11.2016 в 11:05

Марина Анатольевна, я горжусь тем, что работаю рядом с вами на одной кафедре. Вы действительно очень трудолюбивый и требовательный (прежде всего к себе) человек. Поэтому принимаюсь за оформление Информлистка о себе.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: