МОРДОВЕЦЬ Аліна Володимирівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У 2014 році закінчила Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», диплом з відзнакою.

У 2017 році закінчила Харківський державний економічний університет ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему «Формування державної політики соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання».

У 2018 році отримала сертифікат відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 (University of Socail Sciences (Business English), CEFR B2 level).

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

  1. Макро і мікроекономіка
  2. Мікроекономіка
  3. Політична економія
  4. Макроекономічний аналіз

СФЕРИ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

соціально-економічне партнерство органів влади та суб’єктів;

механізму взаємодії бізнесу і влади як однієї з найважливіших умов успішного соціально-економічного розвитку країни в цілому і регіонів зокрема.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких одна монографія,  понад 28 статей та тез у закордонних та фахових виданнях України. 

ПРОФІЛІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

ORCID: orcid.org/0000-0001-6722-3696

Web of Sciences: https://publons.com/researcher/3519003/alina-mordovets/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=141HOf8AAAAJ&hl=ru

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Mordovets A. V. Substantiation of the necessity of interaction between state and business entities / Materials of the X International scientific and practical conference «Education and science without borders — 2014». – 7-15 грудня 2014. — № 9. – с. 31-32.  

2. Popov O. E. The essence of social and economic partnership between the state and business entities / O. E. Popov, A. V. Mordovets// Nauka i studia. – 2015. – № 1(132) – c. 55 – 61.  

 3. Попов О. Є. Теоретичні основи соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання у сфері міжсекторальної взаємодії / Попов О.Є., Мордовець А.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. — № 14 – с. 40 – 44

4. Мордовець А. В. Систематизація предметно-категоріального апарату предметної області соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка» – 2015. – Том 20. Випуск № 5 – с. 61- 66.

5. Попов О. Є. Методичне забезпечення оцінки економічного потенціалу розвитку міжсекторальних партнерських відносин / Попов О.Є., Мордовець А.В. // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка» – 2016. – Том 2 – Випуск 1 (47) —  с. 151 – 160.

6. Попов О. Є.  Обґрунтування пріоритетів державної підтримки партнерських відносин у сфері міжсекторальної взаємодії / Попов О.Є., Мордовець А.В. // «Економіка і організація управління» – 2016. – Випуск 1(21) – с.160 – 172

7. Мордовець А. В. Моделювання організаційно-економічного механізму партнерських відносин в сфері міжсекторальної взаємодії / А. В. Мордовець // Вісник ЛТЕУ, Економічні науки. – 2016. – № 51 – с. 74 – 78.

8. Стахорська С. І. Методичний підхід оцінки рівня ризикованості реалізації партнерських відносин в пріоритетних сферах національної економіки С. І. Стахорська, А. В.Мордовець // Ефективна економіка. – 2017. — № 3. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5495

9. Мордовець А. В. Методичний підхід щодо сценарного моделювання та прогнозування партнерських відносин при реалізації проектів соціально-економічного розвитку / А. В. Мордовець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. — № 16. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/39.pdf
10. Мордовець А. В. Методичний підхід до побудови системи інформаційно-аналітичного оцінювання складових інституціональної автономії ВНЗ / А. В. Мордовець // «Modern Economics». – 2018. – №12. – с. 152 – 157. — Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/12-2018/mordovets.pdf.

11. Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів модернізації системи вищої освіти України / А. В. Мордовець // Ефективна економіка. – 2019. – № 6. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=7113

12. Mordovets A. Methodological approach to determining the level of business entities’ financial potential. / Mordovets A.// Development Management, — 2019. — № 17(4) – р. 31-41.


Alina MORDOVETS – Candidate of Economic Sciences, Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

2014 – received an Honors degree in Personnel management and labor economics from S. Kuznets Kharkiv National University

2017 – graduated from the S. Kuznets Kharkiv National University, program subject area “Education institution management”

2018 – defended a thesis «Formation of state policy of social and economic partnership between the state and business entities» on specialty Economics and Management of National Economy and received a degree Candidate of Economic Sciences

2018 – received a certificate CEFR B2 level (Business English) at the University of Social Sciences (Poland)

SUBJECTS:

  1. Macro and Microeconomics
  2. Microeconomics
  3. Political Economy
  4. Macroeconomic Analysis

RESEARCH INTERESTS:
social and economic partnership  between the state and business;
studying the mechanism of interaction between state and business as one of the most important conditions for the successful socio-economic development of the country as a whole and regions in particular.

MAIN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Author of more than 40 scientific, educational and methodological works, including: monographs, 28 articles in international and professional publications of Ukraine.

LINKS

ORCID: orcid.org/0000-0001-6722-3696

Web of Sciences: https://publons.com/researcher/3519003/alina-mordovets/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=141HOf8AAAAJ&hl=ru

THE MOST SIGNIFICANT SCIENTIFIC WORKS

1. Mordovets A. V. Substantiation of the necessity of interaction between state and business entities / Materials of the X International scientific and practical conference «Education and science without borders — 2014». – 7-15 грудня 2014. — № 9. – с. 31-32.  

2. Popov O. E. The essence of social and economic partnership between the state and business entities / O. E. Popov, A. V. Mordovets// Nauka i studia. – 2015. – № 1(132) – c. 55 – 61.  

 3. Попов О. Є. Теоретичні основи соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання у сфері міжсекторальної взаємодії / Попов О.Є., Мордовець А.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. — № 14 – с. 40 – 44

4. Мордовець А. В. Систематизація предметно-категоріального апарату предметної області соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка» – 2015. – Том 20. Випуск № 5 – с. 61- 66.

5. Попов О. Є. Методичне забезпечення оцінки економічного потенціалу розвитку міжсекторальних партнерських відносин / Попов О.Є., Мордовець А.В. // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка» – 2016. – Том 2 – Випуск 1 (47) —  с. 151 – 160.

6. Попов О. Є.  Обґрунтування пріоритетів державної підтримки партнерських відносин у сфері міжсекторальної взаємодії / Попов О.Є., Мордовець А.В. // «Економіка і організація управління» – 2016. – Випуск 1(21) – с.160 – 172

7. Мордовець А. В. Моделювання організаційно-економічного механізму партнерських відносин в сфері міжсекторальної взаємодії / А. В. Мордовець // Вісник ЛТЕУ, Економічні науки. – 2016. – № 51 – с. 74 – 78.

8. Стахорська С. І. Методичний підхід оцінки рівня ризикованості реалізації партнерських відносин в пріоритетних сферах національної економіки С. І. Стахорська, А. В.Мордовець // Ефективна економіка. – 2017. — № 3. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5495

9. Мордовець А. В. Методичний підхід щодо сценарного моделювання та прогнозування партнерських відносин при реалізації проектів соціально-економічного розвитку / А. В. Мордовець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. — № 16. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/39.pdf
10. Мордовець А. В. Методичний підхід до побудови системи інформаційно-аналітичного оцінювання складових інституціональної автономії ВНЗ / А. В. Мордовець // «Modern Economics». – 2018. – №12. – с. 152 – 157. — Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/12-2018/mordovets.pdf.

11. Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів модернізації системи вищої освіти України / А. В. Мордовець // Ефективна економіка. – 2019. – № 6. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=7113

12. Mordovets A. Methodological approach to determining the level of business entities’ financial potential. / Mordovets A.// Development Management, — 2019. — № 17(4) – р. 31-41.

Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: