Литвиненко Андрій Володимирович – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

У 1999 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія».

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління соціальним розвитком колективу».

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Литвиненко А.В. у 2018 році пройшов  підвищення кваліфікації.

Викладає дисципліни:

 1. Макро- та мікроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Інституціональна економіка
 4. Економічна політика
 5. Поведінкова економіка
 6. Економічна діаностика

Здійснює керівництво курсових робіт, дипломних робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний педагогічний стаж складає 19 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Поведвнкова економіка
 2. Теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності економічної поведінки субєктів господарювання

Литвиненко А.В. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 70 науково-методичних праць, серед яких 2 монографії (у співавторстві),  7 навчальних посібників, понад 40 статей та тез у закордонних та фахових виданнях України. 

ORCID — https://orcid.org/0000-0001-5973-5173

Google АКАДЕМІЯ — докладніше

 1. Team Social Development Indicators // International Journal of Education and Science, 2(4), 2019 — №4. — Volume 2. – p.52 http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No4,2019_(40).pdf.
 2. Фінансова безпека банку: проблеми та методи оцінки на сучасному етапі // Матеріали Міжнар. Наук-практ. конф. «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 30-31 травня 2019 р. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019, — С. 93-94
 3. MARGINALISM AS THE BASIS OF ECONOMIC BEHAVIOR // Ефективна економіка. — №2. -2019. – С. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6918
 4. Еволюційні та революційні тенденції розвитку інститутів / Теоретико-методологічні засади формування національної економічної системи в умовах інтеграції у світове господарство : Монографія — за заг. ред. М.С. Бріля. — Електрон. текстові дан. (3,0 МБ). — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 208 с.
 5. Державне регулювання електронного бізнесу в Україні / Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Тези доповідей ХII міжнародної науково- практичної конференції (30 листопада 2018 р., Харків). – Х.: ХНАДУ. − 2018. −  С. 60-62.
 6. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності економічного розвитку / Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. Тези доповідей ХІ міжнар. наук-практ. Конференції (26-28 листопада 2018 р. Харків). – Х.: ТОВ «Планета-Прінт», — С. 126-127
 7. Task’s matrix or management of social development of the enterprise // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.Economy. Management.#3 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.Экономика. Менеджмент. #3) 30.03.2018- 31.03.2018 Rotterdam (The Netherlands)/ Роттердам (Голландия) — р. 32 – 34 (http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/75/2/75-02_32-34_1.pdf
 8. Вивчення пріорітетів інвайроментальної безпеки України // Вісник економіки транспорту і промисловості, — 2018. — №61. – С. 47 – 53
 9. Methodological Principles of Formation of Tariffs for Railway ////British Journal of Economics, Management & Trade, 16(1): XX-XX, 2017; Article no.BJEMT.30476

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University Of Economics, KhNUE.

 In 1999 he graduated from Kharkiv State Economic University with a degree in Economic Theory.

In 2005 he defended his Ph.D. thesis on «Management of Social Development of the Collective».

In 2007 he was conferred the academic title of associate professor.

Litvinenko AV in 2018 he passed advanced training.

Teaches subjects:

Macro and microeconomics
Microeconomics
Institutional Economics
Economic policy
Behavioral Economics
Economic diagnostics
Provides guidance on coursework, diploma work and student research.

The total teaching experience is 19 years.

Scientific interests:

Behavioral Economics
Theoretical and methodological principles for ensuring the efficiency of economic behavior of economic entities
Litvinenko AV is engaged in scientific and educational-methodical work, participates in scientific-practical conferences and seminars.

MAIN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS

He has more than 70 scientific and methodological works, including 2 monographs (in co-authorship), 7 textbooks, more than 40 articles and abstracts in foreign and professional editions of Ukraine.

  Рубрики: Викладачі

  0 комментариев

  Добавить комментарий

  %d такие блоггеры, как: