Лісна Ірина Федорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Лесная И.Ф.

Освіта. Вищу освіту отримала у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація спеціаліст-економіст, диплом ЛЗ №000119 від 24.06.1997.
Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію, 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», тема дисертації: «Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві», диплом ДК №019154 від 11.06.2003.

Підвищення кваліфікації. Під час викладацької роботи постійно підвищувала професійний рівень як самостійно, так і під час стажування. НФАУіПК, посвідчення №15 від 06.04. – 12.05.

ХНЄУ ім. С. Кузнеця, 31 травня 2014 р.(Свідотцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК888889). Тема: «Розробка ПНС».

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія економіки та економічної думки
 2. Політична економія
 3. Власність та економічна влада

Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж  складає 20 роки.

Сфера наукових інтересів:

 1. Соціально-економічні проблеми сучасного економічного розвитку,
 2. Розвиток сучасної економічної політики держави.

Реалізація наукових і професійних інтересів відбувається завдяки регулярній участі у науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня, а також публікацій у наукових періодичних виданнях та через видання конспектів лекцій, навчальних посібників та навчально-методичних видань.

Загальний перелік публікацій містить майже 36 праць, серед яких 22 – наукові. були підготовлені до друку і видані Робочі програми усіх навчальних дисциплін, які вона викладає. 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ доц. Лісної І.Ф.

 Основні наукові праці:

 1. Лісна І.Ф. Противоречия экономической эффективности предприятия // І.Ф. Лісна. — Вісник ХДЕУ. — 1999. — №4 (12). — С. 81-82
 2. Лісна І.Ф. Факторы микроэкономи-ческой эффективности производства в Украине // І.Ф. Лісна. — Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Сер. “Технический прогресс и эффективность производства.” — 2000. — № 94’2000. – С. 53-56
 3. Лісна І.Ф. Управление социальной эффективностью предприятия // І.Ф. Лісна. — Четверта науково-практична конференція молодих економістів “Сучасні проблеми роз-витку виробництва”. – Харків: ТОВ “Модель Всесвіту”, 2000. – С. 38-40
 4. Лісна І.Ф. Противоречия экономической и социальной эффективности рыночной экономики // І.Ф. Лісна, Г.М. Григорян. — Вісник ХДЕУ. – 2001. — № 3 (19). — С. 9-14
 5. Лісна І.Ф. Оптимальная зона экономической и социальной эффективности предприятия // І.Ф. Лісна. — Труды III-й междуна-родной научно-практической конферен-ции “Исследование и оп-тимизация экономиче-ских процессов «Опти-мум – 2001»”, 14-16 но-ября 2001г. – Харьков: Б.и., 2001. – С. 52-53
 6. Лісна І.Ф. Социально-экономическая эффективность предприятий Украины в условиях трансформации экономики // І.Ф. Лісна. — Економіка: проблеми те-орії та практики: Зб. на-ук. пр. Вип. 166. – Дніп-ропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 69-76
 7. Лісна І.Ф. Методологическая основа исследования эффективности производства // І.Ф. Лісна. — Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 168. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 3-7
 8. Лісна І.Ф. Социальная эффективность деятельности предприятия: источники роста // І.Ф. Лісна. — Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень ‘2004». Том 47. Економіка підприємства, яка проходила 21-30 червня 2004р. – Дніпропетровськ: наука і освіта, 2004. – С. 43-45
 9. Лісна І.Ф. Сущность социальной эффективности производства на микроуровне // І.Ф. Лісна. — Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. на-ук. пр. Вип. 193. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 646-650
 10. Лісна І.Ф. Показники соціальної ефективності виробництва на макрорівні // І.Ф. Лісна. — «Коммунальное хозяйство городов» Наук.-тех. зб. «Економічні науки» Вип. 65. – Харків: ХНАМГ, 2005. – С. 353-356
 11. Лісна І.Ф. Роль держави в забезпеченні соціальної ефективності діяльності підприємств // І.Ф. Лісна. — Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Научный потенциал ‘2005». Том: Державне регулювання економіки, яка проходила 19-30 вересня 2005р. – Дніпропетровськ: наука і освіта, 2005. – С. 84-86.
 12. Лісна І.Ф., Низькодубова К.В. Теоретичні проблеми стимулювання інноваційної діяльності підприємств // І.Ф. Лісна, К.В. Низькодубова. — Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних ринках ‘2006» яка проходила 3-4 лютого 2006р. – м. Дніпропетровськ: наука і освіта, 2006. – С. 56-59
 13. Лісна І.Ф., Низькодубова К.В. Соціальна ефективність виробництва: теоретичні аспекти // І.Ф. Лісна, К.В. Низькодубова. — Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дни науки — 2006», яка проходила 17-28 квітня 2006р. — м. Дніпропетровськ: наука і освіта, 2006. – С. 24-26
 14. Лісна І.Ф., Пивавар І.В. Проблеми інноваційного розвитку України в умовах глобалізації // І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. — Збірник наукових статей «Управління розвитком» № 5’2006 (Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічний розвиток України в актуальному просторі і часі», яка проходила 27 – 28 жовтня 2006 р.) — м. Харків: вид. ХНЕУ, 2006. – С. 12
 15. Лісна І.Ф.,Пивавар І.В. Социальная защита населения при новой системе оплаты жилищно-коммунальных услуг // І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. — Збірник наукових статей Вестник Национального технического университета «ХПИ»: «Технический прогресс и эффективность производства» № 14 (1) ‘2006
 16. Лісна І.Ф. Основні індикатори соціальної безпеки держави // І.Ф. Лісна. — Збірник наукових статей «Управління розвитком» № 8’2007 (Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою», яка проходила 14 – 15 грудня 2007 р.) — м. Харків: вид. ХНЕУ, 2007. – С. 157-158
 17. Лісна І.Ф., Пивавар І.В..Проблеми підвищення рівня та якості життя населення України в умовах глобалізації // І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. — Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. — № 18. – 186с
 18. Лісна І.Ф. Социальная безопасность как одно из приоритетных направлений новой стратегии развития национальной экономики // І.Ф. Лісна. — Збірник наукових статей «Бізнес-Інформ» № 11, частина 1 2009 (Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку національної економіки в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного вироб-ництва», яка проходила 13 – 14 листопада 2009 р.) — м. Харків.
 19. Лісна І.Ф., Островерхова Г.В. Теоретические основы исследования инновационной деятельности // І.Ф. Лісна, Г.В. Островерхова. — Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. — Х.: ФОП Павленко О. Г., 2010. — 350 с.
 20. Лісна І.Ф., Островерхова Г.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // І.Ф. Лісна, Г.В. Островерхова. — Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. — №4. – 201с.
 21. Лісна І.Ф. Проблеми подолання бідності в економіці України // І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар. — Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. — №4. – 201с.
 22. Лісна І.Ф., Калашник Т.Є. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах // І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник. — Збірник наукових статей «Бізнес-Інформ». – 2014. — № 1.- м. Харків. С. 60-65

Основні навчально-методичні роботи

 1. Лісна І.Ф., Григорян Г.М.,. Сіроштан М. А. та ін.. Історія економічних вчень. Конспект лекцій (розділи: 9.4 Розвиток неокласичної традиції; 9.5 Перегляд неокласичної теорії; 9.6 Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи; 9.7 Математична школа в політичній економії) / І.Ф. Лісна, Г.М. Григорян, М. А. Сіроштан та ін.. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. – 252 с. (Укр. мов.) — С. 107-115.
 2. Лісна І.Ф., Колесніченко І. М. Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з Історії економічних вчень / І.Ф. Лісна, І. М. Колесніченко. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. — 112 с. (Укр. мов.) — С. 62-112.
 3. Лісна І.Ф., Колесніченко І. М., Калашник Т.Є. та ін.Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком «Економіка і підприємництво», 2006-2007, 2007-2008 навчальні роки. Книга 1. Програма дисципліни «Історія економіки і економічної думки» / І.Ф. Лісна, І. М. Колесніченко, Т.Є. Калашник та ін.. — Під науковою редакцією проф. Пономаренка В.С. Харків: Видавництво ХНЕУ, 2006, — 560 с. (Укр. мова) – С. 246-254.
 4. Лісна І.Ф. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком «Економіка і підприємництво», 2006-2007, 2007-2008 навчальні роки. Книга 2. Програма дисципліни «Власність і економічна влада» / І.Ф. Лісна. — Під науковою редакцією проф. Пономаренка В.С. Харків: Видавництво ХНЕУ, 2006, — 540 с. (Укр. мова) – С. 82-83.
 5. Лісна І.Ф. Робоча програма навчальної дисципліни «Власність і економічна влада» для студентів спеціальності 6.050100 «Економічна теорія» денної форми навчання / І.Ф. Лісна. — Харків: вид. ХНЄУ, 2007, — 36с. (Укр.. мова) (21.05.2007)
 6. Лісна І.Ф., Колесніченко І. М., Калашник Т.Є. та ін Робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки і економічної думки» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І.Ф. Лісна, І. М. Колесніченко, Т.Є. Калашник та ін.. — Харків: вид. ХНЄУ, 2007, — 64с. (Укр.. мова)(15.08.2007)
 7. Лісна І.Ф. Тестові завдання та проблемні ситуації для перевірки знань з навчальної дисципліни “Власність і економічна влада ” для студентів для студентів спеціальності 6.050100 «Економічна теорія» денної форми навчання / І.Ф. Лісна. — Харків: вид. ХНЄУ, 2008, — 32с. (Укр.. мова) (15.04.2008)
 8. Лісна І.Ф., Калашник Т.Є., Гапоненко О.Є. та ін.Робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки і економічної думки» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, О.Є. Гапоненко та ін.. — Харків: вид. ХНЄУ, 2009, — 67с. (Укр.. мова) (15.04.2009)
 9. Лісна І.Ф., Калашник Т.Є., Григорян Г.М. та ін Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник (теми 9 і 12) / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Г.М. Григорян та ін.. — Харків: вид. ХНЄУ, 2010, — 316с. (Укр.. мова) (11.08.2010)
 10. Лісна І.Ф. Калашник Т.Є., Григорян Г.М. та ін.. История экономики и экономической мысли: учебное пособие (темы 9 и 12) / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Г.М. Григорян та ін.. — Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2012. – 328с. Руссу. яз. (20.06.2012)
 11. Лісна І.Ф., Т.Є. Калашник, Т.В. Ус та ін.. Економічна історія: навчальний посібник (теми 12 і 13) / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Т.В. Ус та ін.. — Харків: вид. ХНЄУ, 2012, — 244 с. (Укр.. мова) (27.06.2012)
 12. Лісна І.Ф. Національна економіка / І.Ф. Лісна, В.К. Васенко, М.М. Кім та ін.. — Київ, Вид. «Центр учбо-вої літератури», 2013, — 280с. (Укр. мова) (24.01.2013)
 13. Лісна І.Ф., Калашник Т.Є., Черкашина Т.С.. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки і економічної думки» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Т.С. Черкашина. — Харків: вид. ХНЄУ ім.. С. Кузнеця, 2014, — 105с. (Укр.. мова) (20.01.2014)
 14. 14.    Лісна І.Ф. , Пивавар І.В., Мащенко М.А.. Тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів всіх напрямів підготовки усіх форм навчання / І.Ф. Лісна, І.В. Пивавар, М.А. Мащенко. — Харків: вид. ХНЄУ ім.. С. Кузнеця, 2014, —  108 с. (Укр.. мова) (24.02.2014)
Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: