Лісна Ірина Федорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Лесная И.Ф.

Освіта. Вищу освіту отримала у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація спеціаліст-економіст, диплом ЛЗ №000119 від 24.06.1997.

У 2003р. закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію за темою: «Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві».

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2007 р.

Під час викладацької роботи постійно підвищує професійний рівень як самостійно, так і під час стажування:

програма «Економіка підприємства» у НФАУіПК (2005р).

програма «Розробка персональних навчальних систем» у Центрі заочної та дистанційної освіти ХНЄУ ім. С. Кузнеця (2014 р.).

програма «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» у Центрі заочної та дистанційної освіти ХНЄУ ім. С. Кузнеця (2018 р.).

Дисципліни, які викладає:

  • Економічна теорія;
  • Мікроекономіка;
  • Макроекономіка;
  • Політична економія;
  • Власність та економічна влада.

Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж  складає 20 роки.

Сфера наукових інтересів:

 1. Соціально-економічні проблеми сучасного економічного розвитку.
 2. Розвиток сучасної економічної політики держави.
 3. Креативна економіка

Реалізація наукових і професійних інтересів

відбувається завдяки участі у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, а також публікації наукових статей у фахових виданнях з економіки. В цілому, Лісна І.Ф. має більше 70 наукових та навчально-методичних праць (наукові статті, тези доповіді, монографії, навчальні посібники, робочі програми та ін.).

Web of Sciences: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fkd_2017_2_36

ORCID: http://orcid.org/ 000-0002-4083-9412

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9GXYypsAAAAJ

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ доц. Лісної І.Ф.

 Основні наукові праці:

  1. Особливості регулювання житлово-комунального господарства регіонів на основі використання методів багатовимірного статистичного аналізу / І. Ф. Лісна, І. В. Пивавар, Н. Л. Морозова // Бізнес Інформ. — 2017. — № 3. — С. 46-51.
  2. Marketing research and marketing planning at macro and micro levels./ Lesnaya I. F., Pivavar I.V., Ponomarenko О.О.// Бізнес Інформ. — 2018. — № 11. — С. 33-41.
  3. Methodological approach to the determination of efficiency of national intellectual capital use in the knowledge-based economy / T. S. Cherkashyna, I. F. Lisna // Електронне наукове фахове видання з економічних наук “Modern Economics”. – 2018. – №10 (2018). – С. 160-166.
  4. Мультиплікаційний ефект факторів впливу на інфляційні процеси в Україні в 2014-2018р.р./ І. Ф. Лісна, Н.І. Шифріна//Управління розвитком. — 2019. — № 17 (2). – С. 49-57
  5. Методика оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства./ Пономаренко О.О., Пивавар І.В., Лісна І.Ф.// Бізнес Інформ. — 2019. — № 9. — С. 345–354.

   

  Основні  навчально-методичні роботи

  1. История экономики и экономической мысли: учебное пособие / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Г.М. Григорян та ін.. — Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2012. – 328с. Руссу. яз. (20.06.2012)
  2. Економічна історія: навчальний посібник / І.Ф. Лісна, Т.Є. Калашник, Т.В. Ус та ін.. — Харків: вид. ХНЄУ, 2012, — 244 с. (Укр.. мова) (27.06.2012)
  3. Національна економіка / І.Ф. Лісна, В.К. Васенко, М.М. Кім та ін.. — Київ, Вид. «Центр учбо-вої літератури», 2013, — 280с. (Укр. мова) (24.01.2013)
  4. Практикум з навчальної дисципліни “Політична економія” для студентів всіх напрямів підготовки всіх форм навчання : Навчальне видання / Т.С. Черкашина, І. Ф. Лісна, Т. Є. Калашник, Т. В. Ус. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 159 с.
  5. Політична економія: навчальний посібник / М. С. Бріль, О. М. Кліменко, М. А. Мащенко, І. Ф. Лісна, А. В. Литвиненко, І. В. Пивавар, О. О. Пономаренко, Н. О. Степаненко, Т. С. Черкашина. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 208 с.

  Lisna I.F. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Policy (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KhNUE)

  Education. She graduated from Kharkiv National University of Economic (it is Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics now) and received her Master’s Degree in Accounting and Auditing.

  She defended her Ph.D. thesis on the theme “The unity of economic and social efficiency at the enterprise” in 2003.

  In 2007 she got the diploma of the Associate Professor of the Department of Economic Theory of Kharkiv National University of Economics.

  During her teaching work Lisna I.F. constantly improves her professional skills both independently and during her internship.

  She is the teacher of the following disciplines:

  • Economic Theory
  • Macroeconomics
  • Microeconomics
  • Political Economy
  • Property and Economic Power

  She manages the different types of studentsworks such as thesis works, course works, scientific works, etc.

  Scientific interests:

  • Social and economic problems of modern economic development.
  • Development of national economic policy.
  • Сreative economy.

  Lisna I.F. is engaged in scientific and educational-methodical work, participates in scientific conferences and practical seminars. In general, she is the author of more than 70 scientific and methodological works, including monographs, textbooks, articles and abstracts in foreign and professional editions of Ukraine.

  Identifiers in scientometric databases:

  Web of Sciences: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fkd_2017_2_36

  ORCID: http://orcid.org/ 000-0002-4083-9412

  Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9GXYypsAAAAJ

Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: