Кліменко Олена Миколаївна — Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

 

Освіта.

Вищу освіту отримала у Харківському інституті радіоелектроніки (нині Харківський національний університет радіоелектроніки)  за спеціальністю «Прикладна математика».

 

У 1993 р. закінчила аспірантуру  Харківського інженерно-економічного інституту та захистила кандидатську дисертацію за темою «Резерви інноваційних  процесів на промисловому підприємстві»  по спеціальності 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями» – науковий керівник проф. Дороніна М. С.

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2003 р.

 

Підвищення кваліфікації

У 2002 році пройшла навчання в міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при ХНЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2011 році пройшла тренінг «Як викладати Корпоративну соціальну відповідальність» у Центрі «Розвиток КСВ»  на базі підприємства «INTERPIPE». У 2014 році навчалася в Центрі заочної та дистанційної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця за темою «Рохробка персональних навчальних систем», а у 2018 р. – за темою «Викладання макроекономіки англійською мовою».

 

Викладає дисципліни:

 • економічна теорія;
 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • сучасні економічні теорії;
 • інвайронментальна економіка;
 • економічна компаративістика;
 • економіка для бізнеса;
 • інформаційна економіка;
 • економіка суспільного сектору.

Сфера наукових інтересів:

 • економіка сталого розвитку;
 • економічна політика

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має 82 наукові та навчально-методичні праці (аналітичні обзори, наукові статті, тези доповіді, навчальні посібники, робочі програми та ін.).

ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-2573-9333

Google Scholar: Olena Klimenko

Публікації у Web of Science:

Olena Dykan. Government guidance on the promotion environmental enterprise security /Olena Dykan, Volodymyr Nakonechny, Maryna Mashchenko, Olena Klimenko and Ganna Obruch // SHS Web of Conferences. – Volume 67 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06013.pdf

Останні наукові праці:

 1. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с.
 2. Кліменко О.М. Розвиток соціального партнерства на сучасному етапі в Україні / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Мат. Міжнарод. наук.-практич. конф. 23-24 жовтня 2013. – С. 147-151.
 3. Кліменко О.М Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, власті та суспільства / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Бизнес-информ” 2013. – С.51-56.
 4. Кліменко О. М. Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Кліменко, В. О. Степаненко, Н. О. Степаненкл //БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2015, с.17-21
 5. Кліменко О. М. Вплив екологічних ризиків на працездатність населення України / О. М. Кліменко, В. О. Степаненко// Інноваційна економіка. №3–4.– 2016. – С.85-89

Останні навчально-методичні праці:

 1. Макроекономіка: навчальний посібник/ За заг. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
 2. Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.
 3. Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.
 4. Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.
 5. Клименко Е. Н. Макроэкономика: учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова, М. С. Бриль. – Х.: Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. — 220 с.
Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: