Кліменко Олена Миколаївна — Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

 

Освіта.

Вищу освіту отримала у Харківському інституті радіоелектроніки (нині Харківський національний університет радіоелектроніки)  за спеціальністю «Прикладна математика».

У 1993 р. закінчила аспірантуру  Харківського інженерно-економічного інституту та захистила кандидатську дисертацію за темою «Резерви інноваційних  процесів на промисловому підприємстві»  по спеціальності 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями» – науковий керівник проф. Дороніна М. С.

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2003 р.

Підвищення кваліфікації

У 2002 році пройшла навчання в міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при ХНЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2011 році пройшла тренінг «Як викладати Корпоративну соціальну відповідальність» у Центрі «Розвиток КСВ»  на базі підприємства «INTERPIPE». У 2014 році навчалася в Центрі заочної та дистанційної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця за темою «Рохробка персональних навчальних систем», а у 2018 р. – за темою «Викладання макроекономіки англійською мовою».

Викладає дисципліни:

 • економічна теорія;
 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • сучасні економічні теорії;
 • інвайронментальна економіка;
 • економічна компаративістика;
 • економіка для бізнеса;
 • інформаційна економіка;
 • економіка суспільного сектору.

Сфера наукових інтересів:

 • економіка сталого розвитку;
 • економічна політика

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має 82 наукові та навчально-методичні праці (аналітичні обзори, наукові статті, тези доповіді, навчальні посібники, робочі програми та ін.).

ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-2573-9333

Google Scholar: Olena Klimenko

Публікації у Web of Science:

Olena Dykan. Government guidance on the promotion environmental enterprise security /Olena Dykan, Volodymyr Nakonechny, Maryna Mashchenko, Olena Klimenko and Ganna Obruch // SHS Web of Conferences. – Volume 67 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06013.pdf

Останні наукові праці:

 1. Лібермановскі читання: Економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Х: ВД «ИНЖЭК», 2012. – 280с.
 2. Кліменко О.М. Розвиток соціального партнерства на сучасному етапі в Україні / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Мат. Міжнарод. наук.-практич. конф. 23-24 жовтня 2013. – С. 147-151.
 3. Кліменко О.М Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, власті та суспільства / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Бизнес-информ” 2013. – С.51-56.
 4. Кліменко О. М. Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Кліменко, В. О. Степаненко, Н. О. Степаненкл //БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2015, с.17-21
 5. Кліменко О. М. Вплив екологічних ризиків на працездатність населення України / О. М. Кліменко, В. О. Степаненко// Інноваційна економіка. №3–4.– 2016. – С.85-89

Останні навчально-методичні праці:

 1. Макроекономіка: навчальний посібник/ За заг. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
 2. Макроэкономика: учебное пособие. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 200с.
 3. Кліменко О.М. Соціальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.
 4. Кліменко О.М. Інвайронментальна економіка: навчальний посібник / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176с.
 5. Клименко Е. Н. Макроэкономика: учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова, М. С. Бриль. – Х.: Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. — 220 с.

Olena Klimenko – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

(Ukraine).

 

Research Interests:

Macroeconomics, Economic development, Social Economics, Environment Economics, Economy of welfare

 

Professional Activities:

20 years of experience teaching courses on economics

23 years of research experience in Kharkiv National University of Economics (Ukraine)

Vast experience in interdisciplinary and scientific research

The research results were published in 79 scientific papers, among which, 4 collective monographs, 27 scientific articles, 19 Conference Contributions.

Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: