Бриль М.С.кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Освіта. Вищу освіту отримав у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) у 1992, за спеціальністю «Економіка та управління у машинобудуванні»,  інженер — економіст.
Закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємств і організація виробництва», за темою «Создание и функционирование совместных предприятий».

Підвищення кваліфікації. Під час викладацької роботи постійно підвищував професійний рівень як самостійно, так і під час стажування. Підвищення кваліфікації, ХНЄУ ім. С. Кузнеця 20 січня 2016 р. .(Свідотство про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142423) Тема: Аудіовізуальна навчальна-методична розробка з навч. Дисципліни « Макроекономіка»

Дисципліни, які викладає:

 1. Мікроекономіка
 2. Макроекономіка
 3. Політична економія
 4. Макроекономічний аналіз

Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж складає 23 роки.

Сфера наукових інтересів:

 1. Інституціональні проблеми сучасного економічного розвитку, у т. ч. інституціональні зміни та ефективність держави.
 2. Розвиток сучасної економічної теорії та становлення нової економічної парадигми.

Реалізація наукових і професійних інтересів відбувається завдяки регулярній участі у науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня, а також публікацій у наукових періодичних виданнях та через видання конспектів лекцій, навчальних посібників та численних навчально-методичних видань.

Загальний перелік публікацій містить майже 40 праць, серед яких були підготовлені до друку і видані Робочі програми усіх навчальних дисциплін, які він викладає .

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ доц. Бріль М.С.

 1. Бриль М. С. Перспективные формы хозяйствования арендных предприятий // М. С. Бриль. — Сборник докладов Украинской научно- практической конференции «Маркетинг и управление инновациями».-Х: Б.И., 1993
 2. Бриль М. С. Современные предприятия — одна из перспективных форм международного сотрудничества // М. С. Бриль. — Сборник докладов Украинской научно- практической конференции «Экономика и кадры Украины» Б.И., 1994.
 3. Бриль М. С. Бизнес – план совместного предприятия / М. С. Бриль. — Харьков: РИО ХОРПНТЕУ — X.: 1995
 4. Бриль М. С. Портфель заказов совместного предприятия
 5. Бриль М. С. Портфель заказов совместного предприятия / М. С. Бриль, В.Н. Гринева. — Киев:ГНТБ- 1996
 6. Бриль М. С. Проблемы приватизации в условиях переходной экономики в Украине // М. С. Бриль. — Вісник ХДЕУ.-2001, №4.
 7. Бриль М. С. Влияние рекламы на цену товаров и услуг // М. С. Бриль, Т.В. Новикова. — Матеріали V Міжнародної науково- практичної конференції «Наука і освіта -2002».-Том 13. Економіка. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002
 8. Бриль М. С. Формирование системы активизации творческого труда // М. С. Бриль, Т.І. Лепейко. — Економіка розвітку, м. Харків, Україна №3 (35), 2005
 9. Бриль М. С. Экономические отношения в сфере управления персоналом предприятия // М. С. Бриль. — Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007
 10. Бріль М. С. Тенденції розвитку соціальної політики в Україні // М.С. Бріль. — Збірник наукових праць.Суми Вісник СДУ 2009
 11. Бріль М. С. Методологічні аспекти ідентифікації депресивних регіонів в сучасних умовах // М.С. Бріль. — Економічний простір: Збірник наукових праць. №27 Дніпропетровськ ПДАБА,2009
 12. Бріль М. С. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства // М.С. Бріль, В.М. Гриньова, М.М. Новікова та ін.. — Харкiв: Вид. ХНЕУ, 2009
 13. Бріль М. С. Соціальні цінності та їх вплив на економічний розвиток країни // М.С. Бріль. — Економіка: проблеми теорii та практики: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, Випуск 259, 2010
 14. Бріль М. С. Тенденції розвитку зовнішнього середовища: перспективи для великих підприємств // М.С. Бріль, С.К. Василик. — Наукове видання Вчені записки ХІУ серія «Наука та практика управління» Вип.28, 2010р.
 15. Бриль М. С. Оценка социальных ценностей персонала и их влияние на инновационное развитие предприятия // М.С. Бриль. — «БІЗНЕС ІНФОРМ» №11 2010р. — 05.11.2010
 16. Бриль М. С. Основные тенденции экономического развития восточных регионов Украины // М.С. Бриль. — «БІЗНЕС ІНФОРМ» №11 2011р. — 15.04.2011
 17. Бріль М. С. Макроекономічні показники розвитку регіонів України // М.С. Бріль. — «БІЗНЕС ІНФОРМ» №4 2013р. — 22.04.2013
 18. Бріль М. С. Проблеми реформування ринку праці в Україні // М.С. Бріль, Т.Є. Калашник . — Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал.-№ 40.-2*2013. С. 182-186.
 19. Бріль М. С. Соціально-економічні умови формування людського капіталу в Україні // М.С. Бріль, І.В. Пивавар. — Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Випуск №32 30.04.14
 20. Бріль М. С. Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки // М.С. Бріль, М.А. Мащенко. — Інноваційна економіка. – 2014. – №6. – С. 318–323
 21. Бріль М. С. Методика формування стратегічних альтернатив управління економічною безпекою комерційного банку // М.С. Бріль. — Бізнес-інформ. – 2015. — №2. – С. 196-202
 22. Бріль М. С. Механізм управління соціальним розвитком підприємства: розробка матриці завдань // М.С. Бріль, О.О.  Пономаренко, А.В. Литвиненко. — Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» 22-23 травня 2015. – С. 196–200.
 23. Бріль М. С. Програма курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106,7.050104,7.05 0107 усіх форм навчання / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харків: РВВ ХГЭУ, 1997
 24. Бріль М. С.  Навчальний посібник з курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050104, 7.0505107 усіх форм навчання. Текст лекції «Структурні зміни і територіальна організація продуктивних сил України» / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1997
 25. Бріль М. С.  Навчальний посібник з курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050104, 7.0505107 усіх форм навчання. Текст лекції: «Транспорт і його роль в розвитку і розміщенні продуктивних сил» / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1997
 26. Бріль М. С. Навчальний посібник з курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050104, 7.0505107 усіх форм навчання. Текст лекції: «Особливості розміщення паливно — енергетичного комплексу» / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1997
 27. Бріль М. С. Навчальний посібник з курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050104, 7.0505107 усіх форм навчання. Текст лекції: «Розміщення населення, сучасна демографічна ситуація» / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1997
 28. Бріль М. С. Навчальний посібник з курсу «Історія статистики» для студентів спеціальності 7.050105 усіх форм навчання / М. С. Бріль. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1998
 29. Бріль М. С. Програма курсу «Історія статистики» для студентів спеціальності 7.050105 усіх форм навчання / М. С. Бріль, А.В. Ступницький. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1998
 30. Бріль М. С. Текст лекцій „Предмет і умови формування статистики” з курсу „Історія статистики” для студентів спеціальності 7.050105 усіх форм навчання / М. С. Бріль, А.В. Ступницький. — Харків: РВВ ХДЕУ, 1998.
 31. Бріль М. С. Навчальний посібник з курсу «Розміщення продуктивних сил» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050104, 7.0505107 усіх форм навчання. Текст лекції: «Розміщення металургійного комплексу України» / М. С. Бріль, Л.М. Заговора. — Харьков: РИО ХГЄУ, 1999
 32. Бріль М. С. Текст лекції „Ринкова економіка і держава” з курсу „Політична економія” для студентів усіх форм навчання / М. С. Бріль, С.К. Василик. — Харків: РВВ ХДЕУ, 2001.
 33. Бріль М. С. Текст лекції „Витрати виробництва і теорія фірми” з курсу „Мікроеокономіка” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / М. С. Бріль . — Харків: РВВ ХДЕУ, 2002.
 34. Бріль М. С. Текст лекції „Макроекономічна рівновага” з курсу „Макроекономіка” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / М. С. Бріль . — Харків: РВВХДЕУ, 2003.
 35. Бріль М. С. Тестові завдання для перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат» для студентів спеціальності 6.050100 «Економічна теорія» денної форми навчання / М. С. Бріль, К.Р. Немашкало. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
 36. Бріль М. С. Робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат» для студентів спеціальності 6.050100 «Економічна теорія» денної форми навчання / М. С. Бріль, К.Р. Немашкало. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
 37. Бріль М. С. Робоча програма навчальної дисципліни «Нацiональна економіка» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М. С. Бріль,  В. Пивавар, В.Ю. Кривобок. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 48с.
 38. Бріль М. С. Нацiональная економіка: Навчальний посібник / М. С. Бріль,  В. Пивавар, Н.І. Бережна та ін.. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 200 с.
 39. Бріль М. С. Макроекономiка: Навчальний посібник / М. С. Бріль, О.М. Крюкова, О.М. Клiменко. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 136 с.
 40.  Бріль М. С. Макроэкономика. Учебное пособие  для самостоятельного изучения  дисциплины для иностранных студентов  всех направлений підготовки / М. С. Бріль, О.М. Крюкова, О.М. Клiменко. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2015. –  240с.
Рубрики: Викладачі

Добавить комментарий