Шифріна Надія Ігорівна – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

 

 У 2006 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Фінанси», диплом з відзнакою.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища».

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та економічної політики.

Шифріна Н.І. пройшла підвищення кваліфікації викладачів у відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2014 році за напрямом “Розробка персональних навчальних систем”, у 2019-20 рр. за напрямом “ Проведення розрахунків та аналіз даних в MS EXCEL”.

Викладає дисципліни:

 1. Економічна теорія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Політична економія

Здійснює керівництво курсових, дипломних та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж складає 11 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Фінансовий аналіз
 2. Макроекономіка
 3. Автоматизація управління мотивацією персоналу на основі OC Android

Шифріна Н.І. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

ORCID ID: 0000-0002-5079-5660

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=s9AkYIcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Web of science: app.webofknowledge.com/author/#/record/32006411

Має понад 30 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібника, 16 статей у закордонних та фахових виданнях України. Бере участь в міжнародних наукових конференціях.

Основні наукові праці:

 1. Шифріна Н.І. Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства / Н.І. Шифріна // Бізнес Інформ, 2013. — № 11. – С. 234-241. (фахове видання);
 2. Шифрина Н.И. Интеллектуальный потенциал общества знаний  / Шифрина Н.И., Пономаренко А.А. // Культура народов причерноморья, 2013. — № 263. — С 59-62. (фахове видання);
 3. Пономаренко О. О. Проблеми фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення / О. О. Пономаренко, Н. І. Шифріна Н. І.: Зб. наук. ст. – Харків: УДАЗТ, 2014. — № 48. – С. 50-54. (фахове видання);
 4. Шифріна Н.І. Аспекти фінансової оцінки промислових підприємств України / Н.І. Шифріна  // Таврійський науковий вісник. Економічні науки – Вип. 99. – Херсон: ХДАУ, 2018. – С 69-74.  (фахове видання);
 5. Шифріна Н.І. Визначення пріоритетного методичного апарату фінансової оцінки промислового підприємства / Н.І. Шифріна  // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Вип. 20. – Луцьк: ВІЕМ, 2018. – С 309-315. (фахове видання);
 6. Шифріна Н.І. Мультиплікаційний ефект факторів впливу на інфляційні процеси в Україні в 2014-2018 рр. / Н.І. Шифріна, І.Ф. Лісна // Управління розвитком, 2019. — № 17(2). – С. 49-57.  (фахове видання);
 7. Shyfrina N. I. Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of management of motivation of personnel / Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. // Збірник наукових праць «Фінансово- кредитна діяльність : проблеми теорії та практики» 2019 р. — №30(3) . – С. 186-195. (фахове видання, Web of Science).

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  6.030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Пивавар І.В., Шифріна Н.І. // Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 64 с.;
 2. Макроекономічний аналіз: навчальний посібник  для студентів спеціальності 051 «Економіка» / Бріль М. С., Кліменко О. М. Мащенко М. А., Пивавар І.В., Шифріна Н.І., — Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 331 с.;
 3. Макроекономіка. Мультимедійний навчальний посібник./ Бріль М. С., Кліменко О. М. Мащенко М. А., Пивавар І.В.,Степаненко Н.О., Шифріна Н.І. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 705 с.;
 4. Політична економія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / за заг. ред. канд. екон. наук, доцента М. С. Бріля. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 320 с.

Shyfrina Nadiia I. — PhD (Economics), Associate professor of Economic Theory and Economic Policy Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics.

In 2006 graduated from V.N. Karazin Kharkiv National University. «Finance» with honors.

In 2012 he defended his thesis on «Assessing the financial condition of machine-building enterprise in a changing external environment.»

In 2020 he was awarded the rank of associate professor of economic theory and economic policy.

 1. Shyfrina held for teachers in the department part-time, distance and postgraduate education Simon Kuznets KNUE in 2014 in «Personal development training systems» in the 2019-20 biennium. In «Performing calculations and analysis in MS EXCEL».

Disciplines:

 1. Economic theory
 2. Macroeconomics
 3. Microeconomics
 4. Plitical economy

Supervises course, diploma and research works of students.

Total research and teaching experience is 11 years.

Research interests:

 1. Financial analysis
 2. Macroeconomics
 3. Automation of personnel motivation based OC Android
 4. Shyfrina engaged in scientific and educational work, participate in scientific conferences and seminars.

Main teaching and publications

He has over 30 scientific and methodical works, including 3 textbooks, 16 articles in professional journals and foreign Ukraine. Participates in international conferences.

Major works:

 1. Шифріна Н.І. Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства / Н.І. Шифріна // Бізнес Інформ, 2013. — № 11. – С. 234-241. (фахове видання);
 2. Шифрина Н.И. Интеллектуальный потенциал общества знаний  / Шифрина Н.И., Пономаренко А.А. // Культура народов причерноморья, 2013. — № 263. — С 59-62. (фахове видання);
 3. Пономаренко О. О. Проблеми фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення / О. О. Пономаренко, Н. І. Шифріна Н. І.: Зб. наук. ст. – Харків: УДАЗТ, 2014. — № 48. – С. 50-54. (фахове видання);
 4. Шифріна Н.І. Аспекти фінансової оцінки промислових підприємств України / Н.І. Шифріна  // Таврійський науковий вісник. Економічні науки – Вип. 99. – Херсон: ХДАУ, 2018. – С 69-74.  (фахове видання);
 5. Шифріна Н.І. Визначення пріоритетного методичного апарату фінансової оцінки промислового підприємства / Н.І. Шифріна  // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Вип. 20. – Луцьк: ВІЕМ, 2018. – С 309-315. (фахове видання);
 6. Шифріна Н.І. Мультиплікаційний ефект факторів впливу на інфляційні процеси в Україні в 2014-2018 рр. / Н.І. Шифріна, І.Ф. Лісна // Управління розвитком, 2019. — № 17(2). – С. 49-57.  (фахове видання);
 7. Shyfrina N. I. Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of management of motivation of personnel / Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. // Збірник наукових праць «Фінансово- кредитна діяльність : проблеми теорії та практики» 2019 р. — №30(3) . – С. 186-195. (фахове видання, Web of Science).

 

Major educational works:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студ. напряму підготовки  6.030501 «Економічна теорія» ден. форми навчання / Пивавар І.В., Шифріна Н.І. // Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 64 с.;
 2. Макроекономічний аналіз: навчальний посібник  для студентів спеціальності 051 «Економіка» / Бріль М. С., Кліменко О. М. Мащенко М. А., Пивавар І.В., Шифріна Н.І., — Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 331 с.;
 3. Макроекономіка. Мультимедійний навчальний посібник./ Бріль М. С., Кліменко О. М. Мащенко М. А., Пивавар І.В.,Степаненко Н.О., Шифріна Н.І. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 705 с.;
 4. Політична економія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / за заг. ред. канд. екон. наук, доцента М. С. Бріля. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 320 с.

 

Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: